Konferencia 2020 - stiahni tu

Konferencia OZ Gemer, konaná dňa 23.2.2020 v Rožňave – Hotel Kras, Šafárikova 5

 

Program:

 1. Zahájenie konferencie.
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oboznámenie s volebným kľúčom
 4. Správa predsedu OZ Gemer
 5. Správa výcvikára a vyhodnotenie pretekovej sezóny 2019 plus plán na rok 2020
 6. Správa pokladníka OZ Gemer
 7. diskusia
 8. odovzdávanie cien
 9. Uznesenie a záver.

 

 1. P. Ing. Rastislav Vincenty ako predseda OZ Gemer prívítal všetkých prítomných členov.
 2. Návrhová komisia zloženie: Kerekeš T, Altman M. Rácz P.                                             Volebná komisia: Vincenty R, p. Benko, M, Štefánik M  zapisovateľ: R. Vincenty                                       overovatelia zápisnice: Magoči I., Ngy T..
 3. Volebný kľúč bol určený podľa počtu zaplatených holubov na krátke trate a kombináciou zaplateného členského príspevku to:

 

ZO Seňa - 2 hlasy, ZO Čečejovce - 5 hlasov, ZO Lipovník-2 hlasy, ZO Rožňava-4 hlasy, ZO Plešivec – 4 hlasy, Rožňava- mesto 2 hlasy.

 

 1. P. Ing. Vincenty informoval o vydarenej sezóne v roku 2019 pre OZ Gemer.

 

Nabádal chovateľov k väčšiemu počtu nasadzovania holubov, nakoľko dávame strašne nízke počty holubov aj napriek tomu, že je dostatok holubov v holubníkoch.

 

Pre sezónu 2020 budeme lietať samostatne okrem preteku Gotha.

 

Prepravu na Gothu budeme zabezpečovať s OZ Levice.

 

 

Veľké poďakovanie patrí aj pánovi Kováčovi, hlavne pri zmenách pretekov čo sa týka dátumov, že stále bol ochotný promptne reagovať a takisto aj za sponzorský príspevok 310 EUR na ocenenia.

 

 

 

 

 

 

 1. Na schôdzi výboru OZ Gemer rozšírených o výcvikárov bol odsúhlasený pretekový plán na rok 2020. Boli stanovené aj výcvikové strediská pre sezónu 2020 a to nasledovne:

 

VS1 : ZO Seňa, ZO Lipovník, ZO Rožňava, ZO Rožňava-mesto.

VS2 : ZO Čečejovce, ZO Plešivec

 

Nahlásenie holubov na jednotlivé kategórie do 31.3.2020.

 

 

 1. Pán Rácz predniesol správu pokladníka za rok 2019. Všetky položky prečítal jednotlivo. Správa pokladníka je vybilancovaná, to znamená, že príjmy pokrývajú výdaje.

 

 1. V diskusii vystúpili nasledovní členovia:

 

Pán Herczeg vystúpil s požiadavkou väčšieho počtu krátkých tratí pri preteku napr. Rakovník, so zmenou orientácie na smer Bánovce resp. Prievidza.

 

Pán Tindúr vystúpil s nesúhlasom maďarských chovateľov, nakoľko sa ťahajú holuby smer Juh, takisto pán Pásztor mal výhrady voči maďarským chovateľom.

 

Pán Rácz s požiadavkou letieť ešte plus 2 krátke trate 1 a 8 mája.

 

Pán Pásztor s vrátením peňazí za závod Gotha.

 

 

 1. Po diskusii prebehlo odovzdávanie cien, ktoré sponzorsky zabezpečil Tibor Kováč - prepravca pre členov ktorí dodali holuby na celoštátnu výstavu a reprezentovali naše OZ Gemer vo veľmi peknom obraze. Poďakovanie patrilo osobitne aj pánovi Magočimu, ktorý dosiahol spičkové výsledky v A-Kategorii a v F-Katetgórii jednak na celoštatnej výstave a jednak aj na stredoeurópskej výstave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uznesenie z konferencie OZ Gemer:

Berie na vedomie:

 • otvorenie
 • správu predsedu OZ Gemer
 • správu pokladníka OZ Gemer
 • diskusiu

Schvaľuje:

 • voľbu zapisovateľa
 • voľbu overovateľov  zápisnice
 • voľbu návrhovej komisie a volebnej komisie
 • pretekový plan na rok 2020 aj s VS
 • poplatok na chod oblasti + poplatok na SZCHPH 30 EUR
 • vrátenie peňazí za pretek Gotha

           Ukladá:

                   :    nahlásiť holuby na jednotlivé kategórie do 31.3.2020.

        

 Hlasovnie za uznesenie:

    Za – 19 delegátov

    Proti - 0 delegátov

   Zdržal sa – 0 delegáti

 

 V Rožňave, 23. 2. 2020                                                       ………………………………….

 

                                                                                                  Zapísal Ing. R. Vincenty

 

                                                                                            …………………………………….

                                                                                                 Overovateľ – Magoči Imrich

 

                                                                                              …………………………………….

                                                                                                 Overovateľ –  Nagy. T.