Konferencia 2019 - stiahni tu

Konferencia OZ Gemer, konaná dňa 23.2.2019 v Rožňave – Hotel Kras, Šafárikova 5

Program:

 1. Zahájenie konferencie.
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oboznámenie s volebným kľúčom
 4. Správa predsedu OZ Gemer plus ozrejmenie situácie v ZO Moldava n/B
 5. Správa výcvikára a vyhodnotenie pretekovej sezóny 2018 plus plán na rok 2019
 6. Správa pokladníka OZ Gemer
 7. diskusia
 8. odovzdávanie cien
 9. Uznesenie a záver.
 1. P. Ing. Rastislav Vincenty ako predseda OZ Gemer prívítal všetkých prítomných členov.
 2. Návrhová komisia zloženie: Kerekeš T, Altman M. Rácz P.                                             Volebná komisia: Vincenty R, Gallo M, Štefánik M  zapisovateľ: Magoči Imrich                                       overovatelia zápisnice: Vincenty, Ngy T..
 3. Volebný kľúč bol určený podľa počtu zaplatených holubov na krátke trate a kombináciou zaplateného členského príspevku to:

ZO Seňa - 2 hlasy, ZO Čečejovce - 4 hlasy, ZO Lipovník-2 hlasy, ZO Rožňava-3 hlasy, ZO Plešivec – 3 hlasy, Rožňava- mesto 1 hlas.

 1. P. Ing. Vincenty informoval o dobrej sezóne v roku 2018 pre OZ Gemer.

Nabádal chovateľov k väčšiemu počtu nasadzovania holubov, nakoľko dávame strašne nízke počty holubov aj napriek tomu, že je dostatok holubov v holubníkoch. Preto bola stanovené nová interná smernica pre vyhodnotenie v sezóne 2019.

Poďakoval členom ZO Seňa za odvoz holubov na CV.

Pre sezónu 2019 budeme lietať samostatne okrem preteku Gotha.

Prepravu na Gothu budeme zabezpečovať OZ Levice a bude do pretekového plánu v prípade záujmu regiónu JUH  zaradený možno aj  pretek Nymburk – Bode. – 2 pretek E - kategórie.

Zanikla 5% tolerancia pre  kategórie E – superdlhé trate a preto už nebude Bad Nendorf, nakoľko nevyhovoval členom OZ Senice a bližších OZ.

Veľké poďakovanie patrí aj pánovi Kováčovi, hlavne pri zmenách pretekov čo sa týka dátumov, že stále bol ochotný promptne reagovať a takisto pri kúpe nových košov.

Odchod ZO Tornaľa ukludnil veľmi napäté vzťahy v OZ Gemer. Rozhorčenie prevládalo s nevystavením ich holubov na oblastnej výstave a ešte aj zákazom vystavenia holubov pána Guba zo strany predstaviteľov už bývalej ZO Tornaľa a tým pádom aj nevystavením holubov na celoštátnej výstave.

Za delegáta na Valné zhromaždenie bol jednohlasne zvolený pán Ing. Rastislav Vincenty ako predseda OZ Gemer, nakoľko pánovi Vincze Gézovi z titulu odchodu do OZ Rimavská Sobota zanikol mandát.

Stanovili sa nové ocenenia pre sezónu 2019 a to nasledovne. Bolo vyčlenených 300 EUR pre sezónu 2019:

 • Prvé holuby z jednotlivých pretekov v rámci súťaží OZ Gemer – 5 EUR  pohár.
 • Olympijské kategéria FCI – 5 EUR pohár.
 • Prvý traja v kategoriách: výletky,  krátke, stredne, dlhe trate + generálny majster – 10 EUR pohár.
 • Plus diplomy pre prvých 10 členov v rámci generálneho majstrovstva.

Pán Vincenty spolu s pánom Magočim, p. Spišákom a pánom Nagyom sa vyjadrili aj k situácii v už bývalej ZO Moldava nad Bodvou, ktorá zanikla pre nedostatočný počet členov 10. Bola ozrejmená všetkým členom konferencie OZ Gemer a to nasledovne:

Pán Tóth Ján bol disciplinárne stíhaný podľa disciplinárneho poriadku, kde obvinil pána Vincentyho, pána Nižníka, šoféra pána Kováča a sprievodcu pána Tótha Štefana mladšieho z krádeže jeho holubov. Čo bude dosvedčujúci materiál pri trestnom stíhaní. Tým hrubým spôsobom narušil medziľudské vzťahy.

Aj napriek disciplinárnemu trestu napomenutie neprestal a miesto toho aby sa podľa disciplinárneho poriadku do 15 dní odvolal napísal sťažnosť na SZCHPH neuvedomujúc si dodržiavania hierarchie postupu.

Dňa 28.8.2019 pri košovaní holubov na pretek mladých Ladzany 1 miesto toho aby prišiel a košoval holuby fyzicky napadol pána Nižníka a pána Spišáka, za čo bol vykázaný z nasadzovacieho strediska.

Na ďalšie 4 závody aj po výzve pána Nagya už holuby nedoniesol, napriek tomu zavolal kontrolu na pána Vincentyho a ZO Moldavu. Samozrejme pán Vincenty bol rád, že táto kontrola prišla, aspoň videl pán RNDr. Dudzik aj pán Bjalončík, aká dobrá panovala atmosféra pri košovaní ako boli dodržiavaný pretekový poriadok a boli hlavne kontrolované holuby pána Vincentyho na počudovanie mal pán Vincenty aj prvých 13 holubov vo VS 1. Čiže domnienky pána Tótha že pán Vincenty a pán Magoči klamú preto majú takéto výsledky sa nepotvrdili.

Za tieto jeho skutky a fyzický útok na pána Nižníka a pána Spišáka, nakoľko pán Tóth Ján už nie je členom SZCHPH a nie je ho možné disciplinárne stíhať bude podané trestné oznámenie za ohováranie a výtržníctvo.

Takisto do spisovej zložky bude žiadané od SZCHPH aj doplnenie listov resp. sťažností vyplývajúcich zo zasadaní prezídia dňa 3.9.2018 a dňa 16.2.2019 pánom JUDr.  Mojsejom, ktorý bude zastupovať už naše OZ Gemer.

Výbor OZ na poslednom zasadnutí sa snažil prerozdeliť podľa stanov SZCHPH členov už bývalej ZO Moldava nad Bodvou podľa paragrafu 22 bod 8 stanov SZCHPH avšak žiadna ZO nemala o týchto členov záujem a tak boli doporučený na prihlásenie sa do OZ Košice, do spravidla najbližších ZO.

 

Podľa ústavy Slovenskej republiky nie je možné týchto členov direktívne priradiť do niektorej ZO v rámci OZ Gemer o čom budeme informovať aj listom SZCHPH spolu s trestným oznámením na tohto člena.

 

Takisto sme žiadali od predsedu ÚKK a pána RNDr. Dudzika zaslanie zápisu                     o kontrolách v OZ Gemer nakoľko podľa smernice pre kontrolnú činnosť bod 4.6 citujem:   zápis z kontroly odošle kto kontrolu vykonal do 3 dní od jej vykonania na adresu predsedu organizačnej zložky, do ktorej kontrolovaná zložka alebo člen chovateľov organizačne patrí.

 

 

 1. Pán Štefanik ako novozvolený výcvikár sa nevyjadroval k minulej sezóne, nakoľko výcvikárom v tej dobe bol pán Vincze Géza. Bol schválený plán na rok 2019,  ktorý navrhol výbor OZ Gemer v plnej miere aj s výcvikovými strediskami podľa súradníc.

 

 1. Pán Rácz predniesol správu pokladníka za rok 2018. Všetky položky prečítal jednotlivo. Správa pokladníka je vybilancovaná, to znamená, že príjmy pokrývajú výdaje.

 

 1. V diskusii vystúpili nasledovní členovia:

 

Pán Herczeg vystúpil s požiadavkou väčšieho počtu krátkých tratí pri preteku napr. Kladno, so zmenou orientácie super dlhých tratí na smer Poľsko tak ako lietajú region Šariš, so zmenou ocenenia napr. Vytvorenie súťaží bodovania z 10 bodujúcich 3 – Všetky tieto jeho požiadavky boli jednohlasne zamietnuté.

 

 

 1. Po diskusii prebehlo odovzdávanie cien, ktoré sponzorsky zabezpečil Ing. Rastislav Vincenty pre členov ktorí dodali holuby na celoštátnu výstavu a reprezentovali naše OZ Gemer.

 

 

 1. Uznesenie z konferencie OZ Gemer:

Berie na vedomie:

 • otvorenie
 • správu predsedu OZ Gemer
 • správu pokladníka OZ Gemer
 • diskusiu
 • ozrejmenie situácie v už bývalej ZO Moldava pánom Magočim, Vincentym, Nagyom a p. Spišákom

Schvaľuje:

 • voľbu zapisovateľa
 • voľbu overovateľov  zápisnice
 • voľbu návrhovej komisie a volebnej komisie
 • pretekový plan na rok 2019
 • poplatok na chod oblasti + poplatok na SZCHPH 30 EUR

           Ukladá:

                   :    vyžiadať tajomníkom od SZCHPH zápisnice z kontrol ktoré boli vykonané v OZ Gemer za rok 2018.

       

 Hlasovnie za uznesenie:

    Za – 15 delegátov

    Proti - 0 delegátov

   Zdržal sa – 0 delegáti

 

 V Rožňave, 23. 2. 2019                                                       ………………………………….

 

                                                                                                  Zapísal

 

 

                                                                                            …………………………………….

                                                                                                 Overovateľ – Ing. R. Vincenty

 

                                                                                              …………………………………….

                                                                                                 Overovateľ –  Nagy. T.