Schôdza 26.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Gemer – dňa 26. 11. 2016

 

Prítomní členovia: Ing. Rastislav Vincenty, Vincze Géza, Tibor Kováč, Miloš Altman, Emil Albert, Mikuláš Štefánik, Vojtech Popik, Ondrej Bernát

 

Program: 1. otvorenie a vyjadrenie spoločného názoru

                2. vyzbieranie financií na MTZ za rok 2016

                3. vozík a jeho prerobenie + povinnosti pre prepravcu

                4. pretekový plán na rok 2017.

                5. záver

 

 

K bodu 1.: zasadnutie otvoril predseda OZ Gemer pán Ing. R. Vincenty.

 

K bodu 2: Každá ZO vydala svoje financie za MTZ rok 2016:

ZO Seňa – 352 EUR

ZO Malá Ida – 252 EUR

ZO Moldava – 224 EUR

ZO Lipovník – 112 EUR

ZO Rožňava – 300 EUR

ZO Plešivec – 232 EUR

ZO Tornaľa – 660 EUR

 

SPOLU: 2132 EUR      

 

 

 

K bodu 3: Pán Vincenty spolu s ostatnými členmi predniesli návrh na prerobenie resp. dorobenie na zadnú časť vozíka aj prednú tzv. sieť, aby ak auto príde na miesto štartu sa vedeli otvoriť aj predné aj zadné dvierka a aby to bolo odvetrávané aby tam nevedel nejaký hlodavec vojsť do auta.

Takisto prepravca bude musieť po každom preteku vybrať z košov papiere a vyvapkovať koše, aby dochádzalo k lepšej dezinfekcii košov + samozrejme aj všetkých napájačiek. Na to mu bude zakúpená z oblastných financií vapka.

 

K bodu 4:

V prvom rade sa preberalo sobotňajšie vypúštanie holubov. Nakoľko aj prepravca pán Kováč má problémy s piatkajším zberom, odsúhlasili sa preteky na Nedeľu so sobotňajším zberom.

Stanovil sa po dohode všetkých ZO plán na rok 2017, ktorý bude predložený na odsúhlasenie na konferencii viď. Príloha č.1.

 

K bodu 5: Na záver poďakoval p. Vincenty za tvorivú diskusiu a zasadnutie ukončil.

 

 Uznesenie:

 

Výbor OZ schvaľuje:  -       nedeľňajšie vypúšťanie holubov

-             pretekový plán pre sezónu 2017

Výbor OZ berie na vedomie – vyzbieranie financií od jednotlivých ZO za MTZ 2016

 

Výbor OZ ukladá:      -    prepravcovi vytvoriť sieť na predné aj zadné dvere a po každom preteku dezinfikovať koše a napájačky.

 

V Bôrke, 26.1.2016

Prílohy: - pretekový plán                                                      

            ..................................................