1.5.2019 - stiahni tu

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Gemer – dňa 1.5.2019

 

Prítomní členovia: Ing. Rastislav Vincenty, Peter Rácz, František Nižník., Miloš Altman, Mikuláš Štefánik, Tibor Kováč, Milan Galo.

 

Program: 1. otvorenie

                2. zrušenie rozhodnutia výboru OZ Gemer zo dňa 24.11.2018 autoremedúrou, zmena názvu ZO Moldava nad Bodvou na ZO Čečejovce.

                3. vymazanie článkov na stránke OZ Gemer aj na stránke SZCHPH.

               4. zmena nasadzovania na pretek – Ladzany 1, posun preteku na 8.5.2019.

               5. záver

 

K bodu 1.: zasadnutie otvoril predseda OZ Gemer pán Ing. R. Vincenty.

K bodu 2:  Na základe rozhodnutia prezídia zo dňa 15.4.2019 výbor OZ Gemer autoremedúrou ruší rozhodnutie výboru zo dňa 24.11.2018 o vzniku ZO Čečejovce. ZO Moldava zmenila názov ZO na ZO Čečejovce.

K bodu 3: Výbor OZ prosí správcu stránky pána Mgr. Blahovského aby zo stránky OZ Gemer aj zo stránky SZCHPH vymazal všetky články ktoré publikoval predseda OZ Gemer Ing. Rastislav Vincenty.

K bodu 4: Z dôvodu zlej predpovede počasia na blížiaci sa víkend OZ Gemer presúva pretek Ladzany 1 na 8.5.2019 s nasadzovaním holubov na 7.5.2019 o 2 hodiny neskôr oproti plánovanému odchodu auta.

K bodu 5: Na záver poďakoval predseda za zúčastnenie sa na zasadaní výboru.

 

Uznesenie:

 

Výbor OZ ruší  - autoremedúrou rozhodnutie výboru OZ Gemer zo dňa 24.11. 2018 so vznikom ZO Čečejovce.

 

Výbor OZ schvaľuje              -        vymazanie článkov publikovaných predsedom OZ Gemer pánom Ing. Vincentym na stránke OZ Gemer a aj stránke SZCHPH.

  • zmenu názvu ZO Moldava nad Bodvou na ZO Čečejovce.
  • z dôvodu zlej predpovede počasia presun preteku Ladzany 1 na stredu t.j. 8.5.2019 s posunom zberu holubov o 2 hodiny.

 

 

V Moldave nad Bodvou, 1. 5. 2019 

 

                                                                                              ..................................................

                                                                                                       Predseda OZ Gemer

 

 

                                                                                                ..................................................

                                                                                                        Tajomník OZ Gemer