12.2.2019 - stiahni tu

Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Gemer – dňa 12.2.2019

 

Prítomní členovia: Ing. Rastislav Vincenty, Peter Rácz, František Nižník., Miloš Altman, Mikuláš Štefánik, Tibor Kováč, Milan Galo.

 

Program: 1. otvorenie

                2. MTZ r. na rok 2020, evidencie, členské príspevky, časopis poštový holub, nahláška holubov.

                3. zánik ZO Moldava nad Bodvou a rozdelenie členov 2 zostávajúcich členov Tóth. J a Tóth Š. podľa paragrafu 22. Stanov SZCHPH.

               4. pretekový plán + rozdelenie pásiem.

               5. ostatné – voľba predsedu KRK, zvýšenie ceny za prepravu, konferencia, ocenenia, vypúšťanie holubov.

               6. záver

 

K bodu 1.: zasadnutie otvoril predseda OZ Gemer pán Ing. R. Vincenty.

K bodu 2:  Všetky ZO okrem ZO Moldava nad Bodvou si do termínu splnili svoje úlohy vyplývajúce z terminovníka úloh+ nahlášky holubov pre sezónu 2019. Všetky dokumenty budú zverejnené na našej webovej stránke.

K bodu 3: Nakoľko ZO Moldava nad Bodvou nepodala evidenčný list do termínu stanoveného výborom OZ táto ZO tak  zanikla podľa paragrafu 22 stanov SZCHPH bod 5.

Nakoľko Výbor OZ sa snažil podľa stanov SZCHPH paragraf 22 bod 8 prerozdeliť týchto 2 členov menovite J. Tóth a Š. Tóth do spravidla najbližších ZO v rámci OZ Gemer avšak nikto nemá záujem o ich pôsobenie kvôli sústavnému narúšaniu medziľudských vzťahov – doložené listami jednotlivých ZO,  dostanú títo členovia odporúčanie aby sa uchádzali o prijatie v niektorej základnej organizácie v OZ Košice, spravidla najbližšími sú tak ZO Malá Ida, ZO Myslava, ZO Geča, ZO Opátske + ostatné.

Dostanú o tom upovedomenie aj OZ Košice, že sú pre ich potreby títo 2 chovatelia automaticky uvoľnení.

Prajeme im veľa úspechov v závodení s poštovými holubami v inom OZ.

 

K bodu 4: K pretekovému plánu sa postupne vyjadrili všetky ZO aj s ich návrhmi. ZO Seňa súhlasí s návrhom pána vycvikára Štefanika o presun Nitry 2 a Nitry 3 podľa už nového návrhu. ZO Čečejovce, ZO Lipovník, ZO Rožňava, ZO Rožňava- mesto nesúhlasí s návrhom pána Štefanika o priradenie ešte preteku Vemyslice 5.  Takisto okrem ZO Rožňava nikto nemá záujem o priradenie Ladzany 3 ku Kladnu, nakoľko by sa tým pádom rozdelili holuby na dvojpretek a neboli by počty ani na Kladno ani na Ladzany 3.

Výbor sa zaoberal a dlho diskutoval o návrhu pre vytvorenie výcvikových stredísk buď podľa ZO alebo podľa súradníc a zaoberal sa aj pripomienkou ZO Rožňava o vytvorenie športového pásma.

Nakoniec po dlhej diskusii sa dohodlo vytvorenie výcvikové strediska podľa súradníc a to nasledovne:

VS1 – chovatelia Sene, Čečejoviec, Lipovníka a Rožňavy bez pána Alexandra Pásztora tak ako to bolo aj minulý rok zo starými holubami.

VS2 – chovatelia Rožňavy mesta+ chovatelia Plešivca + pán Pásztor Alexander.

Tým pádom sa automaticky vylúčila možnosť športového pásme. Nakoľko podľa pretekového poriadku ak sa tvoria výcvikové strediská podľa súradníc nie je možná tvorba športového pásma. Bolo to odkonzultované s pánom Mgr. Milanom Blahovským – predsedom športovej komisie a do budúcej sezóny aj našim spracovateľom výsledkom a správcom našej webovej stránky.

Čiže pretekový plán v takejto podobe bude predložený na odsúhlasenie na konferencii.

K bodu 5 ostatné:

-  pán Kováč Tibor – prepravca dal na vlastné náklady vyrobiť náhradnú sadu košov – 44 košov, výbor schválil navýšenie ceny za prepravu na 0,50 centov na km.

-  prebehla voľba predsedu KRK – kde sa novým predsedom stal pán Milan Gallo.

-  konferencia OZ Gemer sa uskutoční 23.2.2019 v Rožňave od 9:00. Zoznam delegátov obdržali jednotliví členovia ZO. Bude pre nich pripravené občerstvenie. Dohodlo sa aby sa zbytočne nanarúšal priebeh konferencie aby v diskusii vystupovali členovia s návrhom za ZO nie svojimi vlastnými návrhmi. Takisto sa dohodlo, že za sezónu 2018 nebude poskytované ocenenie, nakoľko finančná situácia to nedovoľuje a väčšinou všetky ocenenia mali dostať chovatelia a holuby, ktorý resp. ktoré dobrovoľne nereprezentovali našu kolekciu na celoštátnej výstave ani dobrovoľne nevystavili tieto holuby na oblastnej výstave.

- takisto sa opätovne prebral pre novú sezónu štart holubov. V prípade priaznivého počasia bude vypúšťať holuby pán výcvikár pán Štefanik Mikuláš. V prípade nepriaznivého počasia rozhodne o vypúšťaní resp. nevypustení 3 členná komisia v zložení: p. Altman, p. Vincenty a samozrejme výcvikár.

K Bodu 6: na závere poďakoval predseda všetkým zúčastneným za konštruktívnu diskusiu

Uznesenie:

Výbor OZ schvaľuje     -        zánik ZO Moldava nad Bodvou a podanie odporúčania pre prihlásenie sa chovateľom Tóth J. a Tóth Š do ZO v rámci OZ Košice.

  • Návrh pretekového plánu + VS a predloženie odporúčanie na schválenie na konferencii.
  • Navýšenie ceny na 0,50 EUR na 1 km pre prepravcu.
  • Voľbu nového predsedu KRK pána Milana Galla.
  • Termín konferencie + občerstvenie pre delegátov
  • Štartovaciu komisiu pre sezónu 2019

 

Výbor OZ neschvaľuje            -  ocenenie pre sezónu 2018

 

Výbor OZ berie na vedomie     - splnenie si úloh podľa terminovníka všetkých ZO okrem ZO Moldava nad Bodvou .

  • slobodnú vôľu jednotlivých ZO v rámci OZ Gemer s neprijatím členov pán Tóth. J a Tóth. Š.

 

prílohy: návrh pretekového plánu + VS

           : slobodná vôľa chovateľov s neprijatím p. Tótha. J a Tótha.Š

 

V Moldave nad Bodvou, 12.2.2019 

 

                                                                                              ..................................................

                                                                                                       Predseda OZ Gemer

 

 

                                                                                            ..................................................

                                                                                                        Tajomník OZ Gemer